Företagsvärdering

Företagsvärderingar baserade på verkliga företagsöverlåtelser

Med mångårig erfarenhet har vi på Intellium utvecklat en unik datamodell för företagsvärderingar – Intellium Multipelvärdering. Du får en kvalificerad värdering som bygger på data från verkliga affärsöverlåtelser, genomförda av Sveriges ledande transaktionsrådgivare.

 • Manuellt utförda värderingsutlåtanden
 • Värdemultiplar inom alla branscher
 • Nära dialog med dig som kund

Vår metodik och expertis resulterar i värderingar som återspeglar marknadens förväntningar och vi utför dagligen bolagsvärderingar för en rad olika ändamål, däribland:

 • Aktieägaravtal
 • Arvskifte
 • Bodelning/skilsmässa
 • Incitamentsprogram
 • Substansvärdering
 • Ta in/lösa ut delägare
 • Varumärkesvärdering
 • Ägarkonflikter

Du får en prisuppgift baserat på omfattning och anpassade lösningar för dina specifika behov.

För att ta del av våra tjänster och få fri konsultation, ring oss på 08-805020 eller fyll i kontaktformuläret.

Så här går det till

Fyll i formuläret
Fyll i vårt formulär och få en personlig konsultation. Vi diskuterar dina specifika behov, erbjuder skräddarsydda lösningar och ger en exakt prisuppgift baserad på företagsvärderingens omfattning.
Beställ och lämna uppgifter
När du bekräftat beställningen får du möjlighet att tillhandahålla information om företaget. Detta kan innefatta preliminära rapporter, prognoser och annat relevant underlag.
Leverans
Värderingen levereras till dig i PDF-format inom fem arbetsdagar.

Vad ingår i värderingen?

Vi går även igenom rapporten med dig så att du kan få svar på eventuella frågor och funderingar.

Boka personlig konsultation redan idag

Du får en prisuppgift baserat på omfattning och anpassade lösningar för dina specifika behov.

FAQ om företagsvärdering och multipelvärdering

Vad är multipelvärdering?

Multipelvärdering, även kallat relativvärdering, är en jämförande värdering. Denna metod bygger på att man härleder värdet på ett objekt i förhållande till liknande redan prissatta företag på samma marknad. Prisjämförelsen baseras på reella värden i förhållande till företagens olika nyckeltal, exempelvis lönsamhet och tillväxt. Förhållandet mellan dessa värden och nyckeltal kallas multiplar och är en av de mest vedertagna värderingsmetoderna.

Vilka är de vanligaste transaktionsmultiplarna?
 • P/E: Värde på eget kapital i förhållande till resultat efter skatt

 • EV/EBIDTA: Värde på operativt kapital i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar

 • EV/EBIT: Värde på operativt kapital i förhållande till rörelseresultat efter avskrivningar

 • EV/S: Värde på operativt kapital i förhållande till omsättning

 • P/BV: Värde på eget kapital i förhållande justerat eget kapital

Vad kan påverka om ett företag har en hög eller låg multipel?
 • Förvärvsmarknad (noterat eller onoterat)

 • Storleksklass

 • Sektor/Branschtillhörighet

 • Beroende av ägare och nyckelpersoner

 • Finansiell ställning

 • Marknadsförutsättningar (regulativa eller konjunkturstyrda)

 • Ägarstruktur

Fördelar med multipelvärdering?

Med jämförbar transaktionshistorik och noggrannhet i utförandet, preciseras ett närmare verkligt värde än övriga vedertagna värderingsmodeller.

Nackdelar med multipelvärdering?

Metoden är tidskrävande för utföraren och kräver tillgång till relevant och tillförlitlig transaktionshistorik på exempelvis onoterade marknaden.

Vad skiljer multipelvärdering mot andra värderingsmetoder?

Multipelvärderingens grund är prisjämförelser med fokus på nutid och anses mer objektiv jämfört med andra typer av avkastningsvärderingar och kassaflödesbaserade metoder, som i stället fokuserar på framtid. Ofta råder det osäkerhet kring framtida utfall, och vanligtvis finns det begränsad tillgång till data av prognoskaraktär. Substansvärderingar, till skillnad från avkastningsvärderingar och jämförande värderingar, fokuserar på dåtid och anses ofta ge en begränsad bild av företagets värde.

Vilka är de vanligaste misstagen vid multipelvärdering av onoterade företag?

Ett av de vanligaste misstagen i jämförande värdering är att applicera bristfälliga eller ej jämförbara multiplar skilda från värderingsobjektets storleksordning, marknadsplats och branschtillhörighet.Multipelvärderingar kräver noggrant analysarbete, kopplat till flera värderingsmultiplar, med ett statistiskt säkerställt urval av genomförda transaktioner.

När ska man använda multipelvärdering?

Multipelvärdering lämpar sig i situationer där företagets värde ska fastställas objektivt, baserat på fakta och axiom. Både finansiella och industriella investerare använder flitigt begreppet multipel vid prospektering på onoterade förvärvsmarknaden.  

Vilka exempel på användningsområden har Intellium Multipelvärdering?
 • Försäljning och/eller köp av aktier

 • Underlag för aktieägaravtal och ägardirektiv

 • Försäkringsfrågor

 • Kapitalanskaffning

 • Underlag Skatteverket

 • Tvister/Bodelning

Vad är unikt med Intellium Multipelvärdering?

Intellium är en av få aktörer som har tillgång till en stor mängd löpande transaktionshistorik i flertalet branscher på den svenska onoterade marknaden. Tillsammans med transaktionsrådgivare och företagsmäklare har vi utvecklat en värderingsmodell som är förankrad i den faktiska marknaden.

Vilka värdemultiplar används i Intellium Multipelvärdering?

I Intelliums metod för Multipelvärdering används EV/EBIT som grundläggande multipel. Denna basmultipel analyseras i kombination med ytterligare multiplar, nämligen EV/JEK och EV/S. Samtliga multiplar utvärderas baserat på samma uppsättning av transaktionsdata för att säkerställa en konsekvent och omfattande värdering.

Vad kostar en multipelvärdering?

Priset för Intelliums tjänst inom Multipelvärdering börjar vid 25 000 kronor exklusive moms för varje värderingsobjekt. Denna kostnad reflekterar den detaljerade analys och expertis som krävs för att genomföra en noggrann värdering av företag, särskilt inom den onoterade sektorn.

Hur ofta kan man revidera eller uppdatera Intellium multipelvärdering?

Vi kan revidera och uppdatera värdeutlåtandet när ny, värdepåverkande information blir tillgänglig. Intellium arbetar med konsekventa värderingsprocesser och följer en värderingspolicy som syftar till att alltid värdera till det verkliga värdet.